Gminny Żłobek SZCZĘŚLIWY KRASNAL w Nowej Wsi Lęborskiej

OPŁATY ZŁOBKOWE

I.OPŁATA STAŁA

1. Ustala się miesięczną opłatę stałą w wysokości 25% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego obowiązującego w danym roku kalendarzowym, określonego w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku "SZCZĘŚLIWY KRASNAL" w Nowej Wsi Lęborskiej do 10 godzin dziennie. Ustalona opłata zaokrąglana jest do pełnych złotych. W roku 2022 wynosi ona 753 zł miesięcznie.

2. Opłata za wydłużony, na wniosek rodzica lub opiekuna, czas pobytu dziecka w Gminnym Żłobku "SZCZĘŚLIWY KRASNAL" w Nowej Wsi Lęborskiej, powyżej 10 godzin pobytu, w wysokości 25,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę w danym dniu.

II. OPŁATA ZA WYŻYWIENIE:

Opłata za wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku "SZCZĘŚLIWY KRASNAL" w Nowej Wsi Lęborskiej w wysokości 10,00 zł za każdy dzień pobytu. Jest to opłata za cztery posiłki w ciągu dnia: I śniadanie, II śniadanie (zupa), obiad (II danie) oraz podwieczorek.

III. UBEZPIECZENIE  NNW

Opłata roczna wynosi 26 zł.- płatne w sekretariacie żłobka do dnia 15 września.

IV. SKŁADKI GRUPOWE

Składka grupowa na rok szkolny 2022/2023 wynosi 60 zł - płatne do Pań opiekunek

Przejdź do góry strony