Gminny Żłobek SZCZĘŚLIWY KRASNAL w Nowej Wsi Lęborskiej

UWAGA RODZICE - RZĄDOWE DOPŁATY DO ŻŁOBKA

Aby otrzymać „żłobkowe” rodzice już powinni dopełnić formalności

Utworzono: 30-12-2021

Dofinansowanie do pobytu dziecka w instytucji opieki dla dzieci do lat 3 – żłobku, klubie dziecięcym czy u dziennego opiekuna – wprowadza ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym. ZUS będzie przyjmował wnioski od 1 kwietnia 2022 roku, ale pieniądze wypłaci z wyrównaniem od stycznia.

„Żłobkowe” otrzymają:

  • dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie;
  • dzieci pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym;
  • dzieci w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca życia i po ukończeniu 36. miesiąca życia.

Do 400 zł opłaty za pobyt dziecka

Dofinansowanie przysługiwać będzie w wysokości 400 zł miesięcznie. Przez opłatę za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna rozumie się miesięczny koszt ponoszony przez rodzica za pobyt dziecka w tych instytucjach z uwzględnieniem przyznanych zniżek. Do opłaty nie wlicza się kosztów wyżywienia. Jeśli więc opłata rodzica wynosi na przykład 300 zł miesięcznie, to dofinansowanie również będzie wynosić 300 zł miesięcznie.

- Dofinansowanie do pobytu dziecka będzie przez nas płacone bezpośrednio placówce zajmującej się dzieckiem a nie na konto rodzica – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Choć ta forma wsparcia będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r., to rodzice – zarówno ci ubiegający się o objęcie dziecka opieką w instytucji opieki, jak i ci, których dzieci już chodzą do żłobka czy klubu dziecięcego, już teraz powinni dopełnić kilku formalności. Podmioty prowadzące instytucje opieki dla dzieci do lat 3 będą zobowiązane co miesiąc do przekazywania do systemu Rejestr Żłobków informacji o dzieciach uczęszczających do instytucji opieki oraz ich rodzicach. Dane te są potrzebne do przyznania dofinansowania przez ZUS. Nie będą one jednak publicznie ujawniane.

Rodzice, aby otrzymać „żłobkowe” muszą dopełnić formalności

Aby otrzymać wsparcie już teraz należy przedstawić rozszerzone dane dzieci i rodziców w formie oświadczenia. Rodzic jest zobowiązany przedstawić m.in: imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ponadto, rodzic jest zobowiązany przedstawić: imiona, nazwiska, daty urodzenia oraz numery PESEL rodziców, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dotychczas daty urodzenia podawano, gdy nie nadano numeru PESEL. Rodzic jest zobowiązany do podania także adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu (dotychczas ich podanie było fakultatywne).

Również rodzice dzieci już uczęszczających do instytucji opieki są zobowiązani do przekazania podmiotowi prowadzącemu instytucję opieki następujących danych: numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka – w przypadku, gdy dziecku nie nadano numeru PESEL; daty urodzenia rodziców; numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców – w przypadku, gdy rodzicom nie nadano numeru PESEL; adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – o ile dane te uległy zmianie albo nie zostały przekazane przez rodziców dzieci objętych opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub objętych opieką dziennego opiekuna podmiotowi prowadzącemu instytucję.

Wnioski ZUS będzie przyjmował od 1 kwietnia do końca maja

Od 1 kwietnia 2022 r. rodzice będą mogli składać wnioski do ZUS o ustalenie prawa do dofinansowania.

Jeśli rodzice złożą taki wniosek do końca maja 2022 r. to prawo do dofinansowania zostanie ustalone od 1 stycznia 2022 r. Dofinansowanie przyznawane będzie bez względu na dochody rodziny. Tak samo jak w przypadku rodzinnego kapitału opiekuńczego, wnioski do ZUS będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania: PUE ZUS, bankowości elektronicznej bądź ministerialnej platformy Empatia. Z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że „żłobkowym” zostanie objętych ok. 108 tys. dzieci. W 2022 roku na ten cel przeznaczone zostanie ok. 520 mln zł.

Zachęcam do zapoznania się z ustawą o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Przejdź do góry strony