Gminny Żłobek SZCZĘŚLIWY KRASNAL w Nowej Wsi Lęborskiej

REKRUTACJA

UWAGA MIESZKAŃCY - Od 1 MARCA rozpoczynamy rekrutację do Gminnego Żłobka "Szczęśliwy Krasnal" w Nowej Wsi Lęborskiej

WARUNKI REKRUTACJI:

1.Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi od 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym - 4 rok życia.

2. Do żłobka przyjmowane są dzieci, których rodzice zamieszkują na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska.
3. Dzieci spoza obszaru Gminy Nowa Wieś Lęborska będą przyjmowani do żłobka na dany rok szkolny tylko w sytuacji zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy i posiadania wolnych miejsc w żłobku.
4. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska jest większa niż liczba wolnych miejsc, w rekrutacji przyjmuje się następujące kryteria wraz z punktacją:
- Niepełnosprawność dziecka - 1 pkt
- Oboje rodziców/opiekunów prawnych pracujących zawodowo, prowadzących własną działalność gospodarczą lub uczących się - 2 pkt
- Jeden rodzic/opiekun prawny pracujący zawodowo, prowadzący własną działalność gospodarczą lub uczący się - 1 pkt
- Wielodzietność rodziny kandydata (rodzina posiadająca troje i więcej dzieci) - 1 pkt
- Niepełnosprawność obojga rodziców/ opiekunów prawnych - 2 pkt
- Niepełnosprawność jednego rodzica/ opiekuna prawnego - 1 pkt
- Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie w rozumieniu art. 50 ust. 5 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - 1 pkt
- Objęcie dziecka pieczą zastępczą - 1 pkt

Podczas naboru dzieci płeć nie jest brana pod uwagę (płeć nie stanowi kryterium oceny). Zastosowane zostały równościowe i niedyskryminujące kryteria rekrutacji, wzmacniające grupę defaworyzowaną na rynku pracy, pomagające osobom będącym w gorszym położeniu.

Gdy pomimo uwzględnienia powyższych kryteriów, nadal nie jest możliwe przyjęcie wszystkich dzieci, brana jest pod uwagę kolejność złożenia dokumentów rekrutacyjnych.
Na pozostałe wolne miejsca (jeśli wystąpią), przeprowadza się rekrutację uczestników spoza terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska na podstawie kryteriów określonych powyżej.

Zakwalifikowanie kandydata nie oznacza, że kandydat został przyjęty. Warunkiem otrzymania dla dziecka miejsca w żłobku jest podpisanie przez rodziców umowy w sprawie korzystania z usług żłobka (po pozytywnej kwalifikacji dziecka  oraz dodatkowych dokumentów dokumentów (dostępnych u Dyrektora Żłobka):
 

Wniosek o przyjęcie do żłobka należy wydrukować w kolorze, wypełnić pismem drukowanym kolorem niebieskim lub czarnym i następnie złożyć w Gminnym Żłobku "Szczęśliwy Krasnal".

Poniżej podajemy szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego:

ZAKRES ZADAŃ

TERMINY

Przyjmowanie kart kontynuacji uczęszczania dziecka do żłobka (dotyczy rodziców, którym kończy się umowa w sierpniu w danym roku)

od 21 lutego do 28 lutego każdego roku

Ustalenie liczby wolnych miejsc w żłobku i podanie do publicznej wiadomości informacji o wolnych miejscach w żłobku i obowiązujących kryteriach naboru

Do 20 lutego każdego roku

(jeśli data przypada na dzień wolny od pracy, to kolejny dzień, który jest pracujący)

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do żłobka (z załącznikami)

od 1 marca do 15 marca każdego roku

Weryfikacja wniosków i ustalenie wyników

od 16 marca  do 30 marca każdego roku

Wywieszenie listy z informacją o dzieciach zakwalifikowanych do żłobka

 1 kwietnia każdego roku

(jeśli data przypada na dzień wolny od pracy, to kolejny dzień, który jest pracujący)

Potwierdzenie przez rodziców woli pobytu dziecka w żłobku

od 1 kwietnia do 16 kwietnia każdego roku

REKRUTACJA
REKRUTACJA
REKRUTACJA
REKRUTACJA
REKRUTACJA
REKRUTACJA

Przejdź do góry strony