Gminny Żłobek SZCZĘŚLIWY KRASNAL w Nowej Wsi Lęborskiej

Rekrutacja

Utworzono: 13-01-2020

UWAGA RODZICE!!!!

ZOSTAŁO JESZCZE KILKA WOLNYCH MIEJSC DO ŻŁOBKA

Warunki przyjmowania dzieci

Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi od 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym - 4 rok życia.

Do Żłobka przyjmowane są dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie) zamieszkują na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska. W sytuacji, gdy po procesie rekrutacji zostaną wolne miejsca, do żłobka mogą być przyjęte dzieci z innych gmin

Od 1 MARCA 2020 roku rozpoczęliśmy rekrutację do Projektu „Świat szczęśliwego krasnala w Gminie Nowa Wieś Lęborska” współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt obejmuje opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Regulamin oraz formularz zgłoszenia poniżej.

INFORMACJE OGÓLNE:

Uczestnikiem projektu może być osoba, która w momencie przystąpienia do Projektu obligatoryjne należy do jednej z poniższych grup:
- osoby bezrobotne,
- osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopach wychowawczych,
- osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3.

Uczestnik w ramach Projektu otrzymuje wsparcie w postaci opieki nad dziećmi do lat 3. Opieka ta sprawowana jest w Gminnym Żłobku „SZCZĘŚLIWY KRASNAL” W Nowej Wsi Lęborskiej. Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi od 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.

Formularz zgłoszeniowy (wniosek) należy wydrukować w kolorze, wypełnić pismem drukowanym kolorem niebieskim lub czarnym i następnie złożyć w Gminnym Żłobku "Szczęśliwy Krasnal"w terminie od 1 marca do 15 kwietnia 2020 roku.

WARUNKI REKRUTACJI:

1. Do żłobka przyjmowane są dzieci, których rodzice (potencjalni uczestnicy Projektu) zamieszkują na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska.
2. Rodzice spoza obszaru Gminy Nowa Wieś Lęborska będą przyjmowani do projektu na dany rok szkolny (a dzieci do żłobka) tylko w sytuacji zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy i posiadania wolnych miejsc w żłobku.
3. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska jest większa niż liczba wolnych miejsc, w rekrutacji przyjmuje się następujące kryteria wraz z punktacją:
- Niepełnosprawność dziecka - 1 pkt
- Oboje rodziców/opiekunów prawnych pracujących zawodowo, prowadzących własną działalność gospodarczą lub uczących się - 2 pkt
- Jeden rodzic/opiekun prawny pracujący zawodowo, prowadzący własną działalność gospodarczą lub uczący się - 1 pkt
- Wielodzietność rodziny kandydata (rodzina posiadająca troje i więcej dzieci) - 1 pkt
- Niepełnosprawność obojga rodziców/ opiekunów prawnych - 2 pkt
- Niepełnosprawność jednego rodzica/ opiekuna prawnego - 1 pkt
- Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie w rozumieniu art. 50 ust. 5 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - 1 pkt
- Objęcie kandydata pieczą zastępczą - 1 pkt

Podczas naboru uczestników płeć nie jest brana pod uwagę (płeć nie stanowi kryterium oceny). Zastosowane zostały równościowe i niedyskryminujące kryteria rekrutacji, wzmacniające grupę defaworyzowaną na rynku pracy, pomagające osobom będącym w gorszym położeniu.

Gdy pomimo uwzględnienia powyższych kryteriów, nadal nie jest możliwe przyjęcie wszystkich dzieci, brana jest pod uwagę kolejność złożenia dokumentów rekrutacyjnych.
Na pozostałe wolne miejsca (jeśli wystąpią), przeprowadza się rekrutację uczestników spoza terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska na podstawie kryteriów określonych powyżej.

Zakwalifikowanie kandydata nie oznacza, że kandydat został przyjęty. Warunkiem uczestnictwa w projekcie (i otrzymania dla dziecka miejsca w żłobku) jest podpisanie przez rodziców umowy w sprawie korzystania z usług żłobka (po pozytywnej kwalifikacji dziecka tj. po 24 stycznia 2020 roku) oraz następujących dokumentów (dostępnych u Dyrektora Żłobka):
a) Deklaracja uczestnictwa wraz z kwestionariuszem osobowym,
b) Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Centralny system wspierający realizację programów operacyjnych,
c) Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w odniesieniu do zbioru: „Zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”,
d) Oświadczenie uczestnika projektu o podjęciu/powrocie do pracy w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia udziału w projekcie - dotyczy osób bezrobotnych lub biernych zawodowo,
e) Zgoda na monitorowanie statusu zatrudnienia w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie.

ZAPRASZAMY DO REKRUTACJI

Przejdź do góry strony